Home Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

  1. Cookies: Để tối ưu những trải nghiệm người sử dụng và đo lường những kết quả hoạt động website. mình lưu trữ cookies sử dụng từ các đối tác bên ngoài (Google) bao gồm: Google Analystic, Google Adsense, Google webmaster tool,..
  2. Giống như nhiều website khác, https://top10uytin.net sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong tệp nhật ký ấy sẽ chứa thông tin bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày/giờ, trang giới thiệu/thoát, và số lần nhấp để quản lý trang web, phân tích xu hướng, theo dõi chuyển động của người sử dụng xung quanh website và thu thập những thông tin nhân khẩu học.
  3. Các thông tin và địa chỉ IP bảo mật an toàn, không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.